ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului energiei si pietelor de energie electrica si de gaze
Acord de acces – Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie, după caz, care conferă unui producător, furnizor şi /sau consummator final dreptul de a utiliza sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia.
Admiterea funcţionării – acordul emis de către o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în funcţiune şi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;
Aparat:
– corpul cazanului destinat să fie echipat cu un arzător;
– arzătorul destinat să echipeze un corp de cazan;
Aparat consumator de combustibili gazoşi – Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale
combustibile, în condiţii igienice, economice şi de siguranţă.Ex: centrala termica,masina de gatit tip aragaz

Cazan: ansamblul corp cazan-arzător, destinat să transmită apei căldura degajată la arderea combustibilului;
Client – persoana fizică sau persoana juridică care utilizează gaze naturale pentru consumul propriu; este asimilat clientului, în sensul prezentei legi, şi titularul de acord petrolier care utilizează aceste resurse pentru activităţi proprii la toate locurile de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, reprezentanţelor şi la celelalte sedii secundare, în derularea tuturor activităţilor, cu excepţia operaţiunilor petroliere şi a consumurilor tehnologice specifice acestora;
Combustibil gazos – orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15 °C la o presiune de până la 1 bar;
Conducte – părţi componente de conductă destinate pentru transportul fluidelor atunci când sunt montate împreună pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune. Conductele includ în special o ţeavă sau sisteme de ţevi, tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri sau alte componente supuse la presiune, după caz. Schimbătoarele de căldură cu ţevi destinate încălzirii sau răcirii aerului sunt considerate conducte;
Consumatori cu pret reglementat – consumatorii care cumpara gazele impreuna cu serviciile de distributie, la pretul reglementat de ANRE. Relatia contractuala are la baza contractul cadru de furnizare reglementata pentru consumatori casnici sau noncasnici.
Consumatori Eligibili – consumatorii care cumpara gazele cu un pret negociat, de la un furnizor licentiat. Pentru a primi gazele contractate cu furnizorul sau la locatia unde vor fi utilizate, consumatorul eligibil trebuie sa mai cumpere si servicii de inmagazinare subterana, transport si distributie a gazelor. Aceste servicii pot fi contractate direct sau prin intermediari. In acelasi timp este necesar sa se consume un amestec de gaze format din gaze din productia interna si gaze din import in proportia ceruta de autoritatea competenta.
In afara de pretul gazelor care poate fi negociat, consumatorii eligibili trebuie sa foloseasca contractele cadru reglementate si tarifele reglementate ale serviciilor mentionate mai sus.
Unii furnizori ofera contracte de furnizare cu servicii incluse („pachet”), astfel incat consumatorii eligibili incheie un singur contract si platesc o singura factura.
Consumatori izolati – Consumatorii racordati direct la conductele din amonte, la conductele de transport sau la conducte de distributie care deservesc alte localitati decat aceea in care sunt amplasati, se numesc consumatori izolati. Consumatorii izolati noi pot fi numai eligibili.
De retinut: Trecerea de la calitatea de consumator cu pret reglementat la cea de consumator eligibil se face conform unei proceduri reglementate de ANRE.
C.T. – Centrala termica – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand de obicei cu gaz metan care se foloseste pentru prepararea apei calde de consum menajer cat si pentru incalzire;
C.T.-T.F. – Centrala termica cu tiraj forţat – evacuarea gazelor arse se face fortat de un ventilator printr-un tub de diametru Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametru Ø100mm. Tubul de evacuare este în interiorul celui de admisie aer necesar arderii. Kitul de admisie-evacuare este format dintr-un cot,tubul admisie – evacuare si garniturile aferente. Tubulatura de evacuare trebuie intotdeauna orientată spre spaţii deschise (nu spre uşi,geamuri,grilaje). Incaperea unde se monteaza nu are restrictie de volum.
C.T.-T.N. – Centrala termica cu tiraj natural – evacuarea gazelor arse se face natural ,nemecanic printr-un cos de fum sau tubulatura etansa corect dimensionata care trebuie sa fie executata deasupra cotei acoperisului cladirii. Fiind considerat un aparat cu flacara libera necesita admisia aerului necesar arderii in incapere printr-o priza de aer executata in incaperea unde este montata centrala.
Cuptor – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand (consumand) de obicei cu gaz metan din SD sau gaz butan de la butelie . Este considerat aparat cu flacara libera consumand in anumite proportii gaz metan din retea si oxigen din incaperea unde este montat(bucatarie) de aceea are o restrictie de un volum minim .Poate fi normal (montat sub plita sau oriunde in incapere),industrial,cuptor de paine,covrigi etc

Distrigaz Sud Retele – este operator licentiat care asigurã vehicularea gazelor naturale, exploatarea, întretinerea si dezvoltarea sistemului de distributie

Echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune. Echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate pe părţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;

Furnizor – persoana juridica, titulara de licenta de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, in baza unui contract de furnizare;
Facturarea gazelor naturale este efectuata in unitati de energie, folosindu-se pentru determinarea acesteia urmãtoarea formulã:
E = Vb x Hs unde,
E = energia gazelor naturale – kWh
Vb = volumul corectat – m3
Hs = Pcs la temperatura de ardere de 15 o C – kWh/m3

I.A. – Instant apa – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand de obicei cu gaz metan
care se foloseste doar pentru prepararea apei calde de consum menajer ,evacuarea gazelor arse se face natural ,nemecanic printr-un cos de fum sau tubulatura etansa corect dimensionata care trebuie sa fie executata deasupra cotei acoperisului cladirii. Fiind considerat un aparat cu flacara libera necesita admisia aerului necesar arderii in incapere printr-o priza de aer executata in incaperea unde este montata centrala.

ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
IU – Instalatie de utilizare – ansamblu de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situate dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului, dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului care face parte din sistemul de distributie.
Inspector C.Q. Persoană fizică, angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale, care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale, autorizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, desemnată de către operatorul licenţiat
să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor.

Livret aparat – document de identificare a unui aparat şi de evidenţă a tuturor verificărilor tehnice şi reparaţiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea definitivă din uz;

M.A. sau M.G. – Masina de gatit tip aragaz – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand
(consumand) de obicei cu gaz metan din SD sau gaz butan de la butelie si este format din ochiuri si cuptor. Poate fi: de tip normal cu 4 ochiuri si cuptor sau de tip industrial mai multe ochiuri si cuptor.Este considerat aparat cu flacara libera consumand in anumite proportii gaz metan din retea si oxigen din incaperea unde este montat(bucatarie) de aceea are o restrictie de un volum minim .

MDRT– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
M.O. – Monitorul Oficial al Romaniei

NTPEE – Norme tehnice pentru proiectarea ,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – normativul de gaze in vigoare editat de ANRE in 2008 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei sub indicativul NTPEE-2008, Ordinul nr. 5 din 5.02.2009-Bucuresti, publicat in M.O. al Romaniei, Partea I, nr .255bis/16.04.2009. El trebuie respectat de catre Operatorul SD, agentii economici autorizati ANRE(firmele).

Operator de distributie (Distribuitor) – persoana juridica, titular al licentei de distributie, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, intr-una sau mai multe zone delimitate; ex: Distrigaz Sud Retele , Petrom
Operator de furnizare (Furnizor) – persoana juridica, titular al licentei de furnizare, care are ca specific activitatea de furnizare a gazelor naturale, intr-una sau mai multe zone delimitate; ex: SC GDF SUEZ Energy Romania SA

Personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de către acesta prin decizie internă şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR;

Prescripţie tehnică(P.T.) – norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizăriiinstalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
PCS – Puterea calorificã superioarã reprezinta cantitatea de cãldurã care se elibereazã prin arderea completã în aer a unei cantitãti specificate de gaz, încât presiunea la care reactia are loc rãmâne constantã si toti produsii de ardere sã fie adusi la aceeasi temperaturã specificatã ca si reactanti, toti acesti produsi fiind în stare gazoasã cu exceptia apei formatã prin combustie, care este condensatã la starea lichidã la temperatura mentionatã mai jos.
Plita – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand (consumand) de obicei cu gaz metan
din SD sau gaz butan de la butelie si este format doar din 4 ochiuri. Este considerat aparat cu flacara libera consumand in anumite proportii gaz metan din retea si oxigen din incaperea unde este montat(bucatarie) de aceea are o restrictie de volum minim .

Punere în funcţiune centrala– activitate care are loc în momentul primei utilizări a unui aparat nou conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

Recipient – o incintă închisă, proiectată şi fabricată pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;

Registru – orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
Responsabil A.Q. Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizată de ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţei, desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor.

Repunere în funcţiune centrala – acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui aparat care a mai funcţionat, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
Resou – Aparat consumator de combustibili gazoşi functionand (consumand) de obicei cu gaz metan din SD sau gaz butan de la butelie si este format doar din 2 ochiuri. Este considerat aparat cu flacara libera consumand in anumite proportii gaz metan din retea si oxigen din incaperea unde este montat(bucatarie) de aceea are o restrictie de volum minim .
Reţea de distribuţie – Ansamblul compus din conducte şi accesorii, cuprins între staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile de reglare/reglare-măsurare de sector, respectiv între staţiile de reglare/reglare-măsurare de sector şi robinetele de branşament.
Rezervare de capacitate – mentinerea unei parti din capacitatea disponibila de transport/distributie/
inmagazinare la dispozitia utilizatorilor in vederea transportului/distributiei/inmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;

RVT – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor.

SD – Sistem de distributie – retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, care functioneaza la presiunea de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

Sistem de ardere – echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalaţiile pentru depozitare, preparare şi alimentare cu combustibil, asigurare aer necesar combustiei, arzătorul (arzătoarele), evacuare gaze arse precum şi toate componentele de control şi supraveghere;
SNT – Sistem National de Transport

Utilizator – persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament;

Verificare tehnică centrala– totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui aparat şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

Verificare tehnică periodică centrala – activitate desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă.